8 lug 2015

Un'aultra comparacion entrà le lengüe sorelle

So mia se ve regordiv l'artícol que ho faid un par de mes fa endoque metie en comparacion la lengua lombarda cond le soe sorelle al de là de le Alp, l'occitan e el catalan. Se v'el regordiv mia, squiciv quí, sedenò vardiv el mé nœv experiment de comparacion. Bona leitura!

Atencion: en blu scriveró la lengua catalana, en ross scriveró la lengua occitana e en verd scriveró el lombard scrivid segond un mœd "contínum-izad".

Aquest és un exemple de com s'escriu una frase en llengua catalana. Com podeu veure, el català no té moltes particularitats en la seva escriptura i això ho fa fàcil i dúctil.
PR1: [ə'kɛt ez un əg'zɛmpɫə də kom səs'kriu 'unə 'frazə ən 'ʎɛngwə kətə'ɫanə | kom pu'ðeu 'βɛuɾə | əɫ kətə'ɫa nu te 'mɔɫtəs pərtikuɫəɾi'tats ən ɫa 'seβə əskrip'tuɾə i a'ʃɔ u fa 'fasiɫ i 'duktiɫ]
PR2: [a'kɛst ez un eg'zɛmpɫe de kom ses'kriu 'una 'fraze en 'ʎɛngwa kata'ɫana | kom po'ðeu 'vɛuɾe | eɫ kata'ɫa no te 'mɔɫtɛs partikoɫaɾi'tats en ɫa 'sewa eskrip'tuɾa i a'ʃɔ u fa 'fasiɫ i 'duktiɫ]

Aquel es un exemple de coma s'escriu una frasa en lenga occitana. Coma podètz veire, l'occitan a pas força particularitats en la siá escritura e aiçò o fa facil e ductil.
PR: [a'kel ez yn e'tsemple de 'kumɔ ses'kriy 'ynɔ 'frazɔ ɛn 'lɛngɔ uksi'tanɔ | 'kumɔ pu'dets 'vejre | luksit'a(n) a pas 'fɔrsɔ partikylari'tats en lɔ sja escri'tyrɔ e a'ʃɔ u fa 'fasil e 'dyktil]

Quell quí l'è un exempi de come se scriv una frase en lengua lombarda. Come podiv veder, el lombard el g'ha mia tante particolarità end la soa scriitura e ço l'el fa fàcil e dútil.
PR1: [k(w)ɛl'ki (a) lɛ (y)n e'zɛmpi de ku'mɛ (ke) se skrif (y)na 'fraze in 'lɛngwa lum'barda | ku'mɛ (ke) pu'de ve'de | ol lum'bart el ga 'mia 'tante partikulaɾi'ta int la 'sɔ(a) scri't(ʃ)yɾa e ʃɔ lel fa 'fa(t)ʃil e 'dytil]
PR2: [k(w)ɛl'ke lɛ (ø)n e'zɛmpe de 'kome se skrif (ø)nɑ 'fraze ɛn 'lɛngwɑ lom'bardɑ | ko'mɛ (ke) py'di(f) '(v)ed(ɛr) | ɛl lom'bart al ga 'mia 'ta(n)te partikolaɾi'ta en'd(ɛ)lɑ sɔ skri'tyɾɑ e tʃɔ lal fa 'fasil e 'dytil]

Queste quatre frasi quí le serveixen per dar un'idea de quella que l'è la scriitura e la pronúncia de le nostre tre lengüe. Per quant a que veder cond el catalan e l'occitan, que le g'han ja un sò stàndard de scriitura, la lengua lombarda no la ghe l'ha. Come podiv veder, la raix l'è płu comuna de quant el someya. Ma segutem...

L'acció de renovació del parc realitzada per l'empresa de la ciutat de Bolonya, ha conduït a un resultat molt revolucionari que canviarà la vida de la gent per sempre.
PR1: [ɫək'sjo də rənuva'sjo dəɫ park reəɫid'dzaðə pər ɫəm'prɛzə də ɫa sju'tat də Bu'ɫɔɲə | a kundu'it a un rəzuɫ'tat moɫ(t) rəβuɫusju'naɾi kə kənvjə'ɾa ɫa 'βiðə də ɫa ʒen(t) pər 'sɛmprə]
PR2: [ɫak'sjo de renova'sjo deɫ park reaɫit'tsaða pɛr ɫem'prɛza de ɫa sju'tat de Bo'ɫɔɲa | a kondu'it a un rezuɫ'tat moɫ(t) revoɫusjo'naɾi ke kanvja'ɾa ɫa 'viða de ɫa dʒen(t) pɛr 'sɛmpre]

L'accion de renauiment del parc realizada per l'entrepresa de la vila de Bolonha, a condusit a un resultat fòrça revolucionari que cambiarà la vida de las gents per totjorn.
PR: [lak'sju de renawi'ment del park reali'zadɔ per lentre'prezɔ de la 'vilɔ de Bu'luɲɔ | a kun'dyzit a yn rezyl'tat 'fɔrsɔ reβulusju'naɾi ke cambja'ra la 'βidɔ de las dʒents per tu'tʃuɾ]

L'accion de renovament del parc realizada de l'empresa de la cità de Bologna, l'ha conduxid a un resultad revolucionari fess que 'l cambiarà la vita de la gent per sempre.
PR1: [la'(t)sjo(n) de renu(v)a'mɛnt del park realid'dza(ð)a de lemp'reza de la (t)ʃi'ta: de Bu'lɔɲa | la kundy'zu: a (y)n rezyl'ta: revuly(t)sju'naɾi fis kel kambje'ɾa la 'vita de la (d)ʒɛnt pɛr 'sɛmpra]
PR2: [la'(t)sju(n) de rino(v)a'mɛnt dɛl park reali'zadɑ da lem'prezɑ de la si'ta de Bo'lɔɲɑ | la kondy'zit a (ø)n rezul'tat rivulu(t)sju'naɾe fes kel kambja'ɾa la '(v)eta de la (d)zɛnt pɛr 'sɛmpɛr]

Ensoma, per adess me ferme quí. Ve lasse con d'un quałc dubi. Lassí-m i vostre penser sota, come coment, e vederó de respónder-v! A prest :)