1 ott 2015

Gh'è un nígol

Bentrovads, encœ volł cuntar-v una poësia que ho scrivud un po' de temp fa, endovè que parli d'una de li "malatie" płu brute de tute: la depression... e ve spłegui perquè mi la consíderi úna de li płu brute. Perquè anca se no l'è "grav" come altre malatie, la g'ha un detalł que li altre li g'ha mia: l'è súbdola. La depression la te porta end una spiral emotiva sença fin. La te porta a la mort... ma taaaant lentament.

Gh'è un nígol dintre de mi
que 'l me lassa mia.
El me corr dré come un'ombra,
anca al scur,
anca sença la lum...
l'è płu negre del vœd.
L'è sempre lí,
el somelła que 'l me vardi
con quelly œcł grands
płen de desideri malads.
Come 'l fa el bequer
enanç a la soa bèstia,
come 'l fa un predador
cond la cena en boca.
L'è entrad sença domandar-l,
que nígol cativ,
e l'è dré a cambiar-m el mond
comè que 'l vœl lu,
isoland-m,
come se tut el fœss ja quí.
La vita la gh'è płu, fœra,
que jœg malsan...
val-el debon el preci que gh'è de pagar?

© Michael Dallera


Traduzione in italiano:
C'è una nuvola dentro di me | che non mi lascia. | Mi rincorre come un'ombra, | anche al buio, | anche senza la luce... | è piú nera del vuoto. | È sempre lí, | sembra che mi guardi | con quegli occhi grandi | pieni di desideri malati. | Come fa il macellaio | davanti alla sua bestia, | come fa un predatore | con la cena in bocca. | È entrata senza domandarlo, | che nuvola cattiva, | e mi sta cambiando il mondo | come vuole lei, | isolandomi, | come se tutto fosse già qui. | La vita non c'è piú, fuori, | che gioco malsano... | vale davvero il prezzo che c'è da pagare?

Traducció al català:
Hi ha un núvol a dins meu | que no em deixa. | Em persegueix com una ombra, | també en la foscor, | també sense la llum... | és més negre que el buit. | Està sempre allí, | sembla que em miri | amb aquells ulls grans | plens de desitjos malalts. | Com fa el carnisser | davant de la seva bèstia, | com fa un depredador | amb la cena en la boca. | Va entrar sense demanar-ho, | quin núvol malvat, | i m'està canviant el món | com ell vol, | aïllant-me, | com si tot ja fos aquí. | La vida no hi ha més, fora, | quin joc malsà... | val de debò el preu que s'ha de pagar?

Translation in english:
There's a cloud inside of me | that doesn't leave me. | It chases me like a shadow, | also in the darkness, | also without light... | it's darker than the hollow. | It's always there, | like it's watching me | with those big eyes | full of sick desires. | Like the butcher does | in front of his beast, | like a predator does | with dinner in the mouth. | It came inside without asking it, | what a bad cloud, | and it's changing my world | the way it wants, | isolating me, | as if everything was already here. | There's no life anymore, outside, | what an unhealthy game... | does it really worth the price I have to pay?