17 mar 2016

Post sumelec: cambi liger de la LoReS

L'è gnan'mò ajornada, ma la LoReS l'è dré a chapar justa du o tri cambiaments gràfic. Quand que 'l sarà definitiv, faró un artícol fad ben ben. Per adess ve digui i cambiaments e soratut el perquè.
L'è important "fossilizar" mia la lengua scrivida, perquè l'è justa que la se ajorni cond el studi o cond una nœva "necessità" social. En quell àmbit quí, la LoReS la vœl mia vésser stàtica e la mira a vésser sempre el plu justa e coherenta possible. L'è per quell que dòpo li crítique e li opinion de li persone, ho pensad de cambiar un par de ròbe. La rexon principala de quests cambi l'è per adatar-s melh al contínum lingüístic al de là de li Alp.

Per prima còsa la sparicion de la Ł e la soa sostitucion cond una L normala en <BŁ>, <FŁ>, <PŁ> e a volte en <CŁ> e <GŁ>, ma cond una H en <LŁ> e en <CŁ> finala. La <GŁ> finala enveci la diventa <TJ>.
Błanc > Blanc [bjaŋk, blaŋk]
Sabła > Sabla [sábja, sabla]
Cłamar > Chamar [tʃamá, tʃamáɾ]
Cłostre > Clòstre [tʃɔ́stɛɾ, klɔ́stɛɾ]
Scłet > Schet [stʃɛt]
Œcł > Œch [øtʃ]
Vecł > Vetj, Vech [(v)ɛ́tʃ]; Velh [(v)ɛ́ʎ, (v)ɛ́jl]
Fłor > Flor [fjuɾ, fluɾ]
Głesa > Glesa [dʒéza, tʃéza, ɡléz(j)a]
Œgł > Œtj, Œch [øtʃ]
Vegła > Vetja, Vecha [(v)ɛ́dʒa, (v)ɛ́tʃa]; Velha [(v)ɛ́ʎa, (v)ɛ́jla]
Melł > Melh [mɛj]
Fœlła > Fœlha [fǿja, fǿa, fɔ́ja]
Płena > Plena [pjéna, pléna]
Quałc > Qualc [kwaj, kwalk, kwak]

Pœ, la scritura de la Ò accentada en forma tònica plana enveci de la O normala, per diferenciar la prononça.
Mort > Mòrt [mɔɾt, moɾt]
Roba > Ròba [ɾɔ́ba]
Parola > Paròla [paɾɔ́la]

L'eliminacion d'un qualc accents.
Dò (2 al femenin) > Do [do, dɔ, du]

L'eliminacion del participi -id en favor de la creacion de do forme -d e -it.
Faid > Fad [faː, fat], Fait [fajt, fatʃ, fat]
Faids > Fads [faː, fatʃ], Faits [fajtʃ, fatʃ, fatʃ]
Faida > Fada [faː, fáda], Faita [fájta, fátʃa, fáta]
Faide > Fade [faː, fáde], Faite [fájte, fátʃe, fáte]

El cambi de la U pronunciada [u] a O en qualsevœl posicion.
Funciona > Fonciona [fun(t)sjúna, fun(t)sjóna]
Grup > Grop [ɡɾup]
Pronúncia/Pronunça > Pronóncia/Prononça [pɾonún(t)ʃa, pɾunún(t)ʃa]
Nord > Nòrd [nɔɾd, nɔɾt, nɔɾ]