28 feb 2015

El nœv LoRiS

Finalment pœdi dir con tanta felicità che l'è pront el nœv standard, el nœv LoRiS2, che al deventarà con gran probabilità el nœv standard de quell blog chí. Al m'ha portad via tante ore de sonn e tanta pazienza, ma credi ind la mè ignoranza brœta compagn de l'orc che la saghe valsa la pena.
L'è no un standard "perfet", per quest g'hoo miga la presunzion de dir che tuts dovaríev drovar-l, anzi. G'hoo bisogn, però, che tuts vólter me dixii quella che l'è la vosta opinion general e/o specífica e donca ve domande ofiçalment de valutar-me'l, quell standard chí, che podarii trovar schiçand propi chí. Descarghii'l e dixii'm quella che l'è la vosta idea. La me sarà de gran aiœt.
No, no, spetii, spetii... fom insí... Allora, lassii'm far come che la fa la Alessia Marcuzzi: *al se s·ciaríss la vox* «Mi doo ofiçalment el via al televot» (o mei, el webvot) hahahaha
Per una setimana el judixi al sarà sospendud e el venerdí che vegn decidaroo se rènder ofiçal per quell blog chí el nœv LoRiS o tornar a quell de prima. Ve domande de dir-m i voste opinion via e-mail o chí sota come coment, gràzie.

»» Descarghii la guida al nœv LoRiS propi chí. ««

Atenzion: per colpa de una política auto-referenzial a la quala la nosta società l'è sotaposta, me trœvi a dover trar vià de l'internet el pdf del mè standard per insensade acuse de plagiarism che vergun al m'ha tratt contra. Dait che mi sont no un plagiator e dait che per mi el respet al vegn prima d'ogni cosa, hoo decidud de comportar-m da cavaller scanceland el PDF. Se vergun l'el vœl, che al me scriva chí sota o per mail e vedaroo se podaroo contentar-l. Gràzie e perdonii'm per el "disguid".