16 feb 2015

Lengües germanes en comparacion

L'è ja un bell po' que digue a tutes les persones que les me conosç que la lengua lombarda l'è una lengua tant similar a la cusina spagnœla (la lengua catalana) e a quella francesa (la lengua occitana), ho però gn'amò faid una bella comparacion come que la se g'ha de far.
T'el quí, donca, quell artícol quí endoque, gràcies a un quai frasetines, meteró en comparacion les lengües lombarda, occitana e catalana. Per comprension les saràn scrivides segond quell orden quí, implunemanc la lengua lombarda la sarà scrivida en blu, quella occitana en verd e quella catalana en ross.

Engualiança dely Hòms · Egalitat dels Òmes · Igualtat dels Homes

Tuts ly véssers humàns i nascen líbers e engualy en dignità e en dreits. I èn dotads de rexon e de consciença e i g'han de comportar-s fraternament ly ún cond ly aultres.
[tytʃ i '(v)es(ɛr) u'ma(n) (i) 'nas(ɛn) 'libɛr e iŋ'gwai ən diɲi'da e:n d(i)'ritʃ. (j)ə(n) du'taj de re'zu(n) e de ku'ʃɛnsɑ ej 'gan de kumpur'ta:s fraterna'mɛn(t) i yn coi 'o(l)tɛr].

Totes los èssers umans naisson liures e egals en dignitat e en dreches. Son dotats de rason e de consciéncia e se devon comportar fraternalment los unes amb los autres.
['totes lus 'ɛsers y'mans naj'sun ljyres e e'gals en digni'ta(t) e.en 'dretʃes. sun dutats de rɒ'zu e de kun'sjensjɑ e se 'devun kumpurta: frɒternal'men lus ynes am lus awtres].

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
[tots əls 'esərs u'mans 'neʃən 'ʎurəs i.i'gwals ən digni'tat i ən drɛts. son du'tats də ra'o i də kun'sjɛnsja i an də kumpur'tarsə frətərnal'men əlz uns am əlz 'altrəs].

(Prim artícol de la Declarazion Universala dely Dreits Humàns)


Segonda frase · Segonda frasa · Segona frase

Béver cafè o tè prima d'andar a dormir al pœl caüsar insòmnia.
['be(ɛr) ka'fɛ o tɛ 'primɑ dan'da: a dur'mi: əl pøl kaw'za: in'sɔn:jɑ].

Beure cafè o tè abans d'anar a dormir pòt causar insomnia.
['bewre ka'fɛ o tɛ ɒ'βans dɒ'na: a dyr'mi: pɔt kɒu'za: in'sɔn:iɑ].

Beure cafè o tè abans d'anar a dormir pot causar insomni.
['bɛurə ka'fɛ o tɛ ə'βans də'na: a dur'mi: pɔt kəu'za: in'sɔmni]


Terça frase · Tresena frasa · Tercera frase

Andem a prènder un po' d'ària end la plaça del país e a jugar cond el can al parc.
[(a)n'd(o/e)m a 'prɛnd(ɛr) ən po 'darjɑ ənd(ɛ)la 'pjasɑ dɛl pa'es e a zyga: ko(nt e)l ka.al park].

Anam prene un pauc d'aire dins la plaça del pòble e a jogar amb lo can al parc.
[ɒ'nam 'prene yn pawk 'dajre dins la 'plasɑ del 'pɔβle e a dʒuga: am lo kan al park].

Anem a prendre una mica d'aire en la plaça del poble i a jugar amb el gos al parc.
[ə'nem a 'prɛndrə unə 'mikə 'dajrə ən la 'plasə dəl pɔ'plə i a ʒu'ga: am əl gos əl park].


Mh... un moment...
G'hiv rexon! I èn mia tres lengües sorelles, g'hiv propi rexon! En fin dely cunts, dài, led g'han domà un par de coses en comun.

Ah, domande scusa a tuts se la pronúncia de l'occitàn l'è mia tant precisa.